Valokuva Tiedekulma

Pinnalla: Kenen säännöillä Euroopassa pelataan?

Yliopistonkatu 4, 00100 Helsinki
Tiedekulma

Vuoden 2022 tapahtumat ovat nostaneet toistuvasti esiin kysymyksiä siitä, missä kulkevat eurooppalaisen yhteisön ulkoiset ja sisäiset rajat.

Sään­töi­hin pe­rus­tu­va kan­sain­vä­li­nen jär­jes­tys on uu­del­la ta­val­la uhat­tu­na, ja vii­me vuo­sien ai­ka­na mo­nia sen pe­rus­ki­viä on ky­see­na­lais­tet­tu. Voi­ma­po­li­tiik­ka, etu­pii­ri­ja­ko ja sota ovat teh­neet pa­luun ja sa­mal­la ai­em­min laa­jas­ti hy­väk­sy­tyt asiat ku­ten ih­mi­soi­keu­det ja ta­lou­del­li­sen yh­teis­työn sy­ven­tä­mi­nen ovat jou­tu­neet si­vu­rai­teel­le. Po­pu­lis­ti­set liik­keet van­no­vat kan­sal­lis­val­tion it­se­mää­rää­mi­soi­keu­den ni­meen, hor­jut­taen kan­sain­vä­li­siä so­pi­muk­sia ja si­tou­muk­sia, ku­ten ih­mi­soi­keus­jär­jes­tel­miä.

Mikä on sääntöpohjaisen kansainvälisen järjestyksen tulevaisuus? Ovatko ihmisoikeudet rapautumassa? Onko luottamus yhteistyöhön mennyt?


Keskustelemassa kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori Martti Koskenniemi, tutkimusjohtaja Hanna Ojanen ja eurooppalaisen aatehistorian professori Kaius Tuori.


Juontajana on Anu Partanen.

Tiedekulma

16.11.2022 klo 17-18

Vapaa pääsy, etäyhteys: tiedekulmamedia.helsinki.fi/fi/web/tiedekulma/player/webcast?playerId=38521893&eventId=185803317
 

Sulje