Photo Tenho Restobar / Irya

Irya

Helsinginkatu 15, 00500 Helsinki
Tenho Restobar

Irya celebrates the release of her second EP at Tenho Restobar in October.

Irya celebrates the release of her second EP at Tenho Restobar in October.

Tenho Restobar
12.10.2022 at 19.00

Free entry