Photo Tenho Restobar / HEO

HEO Acoustic Club

Helsinginkatu 15, 00500 Helsinki
Tenho Restobar

HEO music students perform at Tenho Restobar in November.

HEO music students perform at Tenho Restobar in November.

 

Tenho Restobar
27.11.2023

19.00-21.45

Free entry